[1]
Scorzin, P.C. 2021. ›More human than human‹. Digitale Puppen auf Social Media. denkste: puppe - multidisziplinäre zeitschrift für mensch-puppen-diskurse. 4, 1 (Sep. 2021), 157–166.