Scorzin, P. C. (2021) „›More human than human‹. Digitale Puppen auf Social Media“, denkste: puppe - multidisziplinäre zeitschrift für mensch-puppen-diskurse, 4(1), S. 157–166. Verfügbar unter: https://dedo.ub.uni-siegen.de/index.php/de_do/article/view/119 (Zugegriffen: 28 November 2023).