Impressum

denkste: puppe / just a bit of doll (de:do)
multidisziplinäre zeitschrift für mensch-puppen-diskurse / a muldidisciplinary journal for human-doll-discourses

ISSN 2568-9363 (online)
ISSN 2625 - 5871 (print)

Die Printausgabe von denkste: puppe / just a bit of doll (de:do) ist beim universi – Universitätsverlag Siegen erhältlich.

universi – Universitätsverlag Siegen

Kontakt | CC-Lizenz | Open Access | Datenschutz